Bærekraft og samfunnsansvar

Velbygd-konsernet skal være en ledende virksomhet for å bidra til et mer bærekraftig næringsliv, gjennom tjenester som har stor verdi for samfunnet og enkeltmennesket. Videre er dette viktig for våre kunder, leverandører og våre ansatte.

Bærekraftsmålene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn.

For vår virksomhet handler det om at vi skal ha fokus på valgene vi gjør, kunnskapen vi tilegner oss og holdningene vi har. Velbygd-konsernet har valgt å fokusere spesielt på mål 7, 8, 11 og 12.

Mål 7: Ren energi til alle

Som en stor aktør innenfor eiendom i vårt lokalmarked, ser vi på det som en viktig rolle å levere boliger som gir et minst mulig klimaavtrykk. Vi ivaretar dette allerede fra vi starter planlegging av prosjekter, hvor vi har fokus på grønne uteområder, bruk av miljøvennlige materialer, og effektive energiløsninger. Videre legger vi stor vekt på kildesortering av avfall, både gjennom våre boligprosjekter og i våre utleieeiendommer. Av helt konkrete tiltak vi jobber med kan vi nevne følgende:

 • Vi leverer vannbåren varme i gulv fra bergvarme/sentral varmepumpe i tilnærmet alle prosjektboliger. Systemet gir en årlig besparelse på ca. 10.000 kWh per bolig
 • Det er mulighet for solceller på tak i Olahus serien, og vi har et pilotprosjekt med Haugaland Kraft på deres solkraft prosjekt
 • Vi har mottatt tilskudd fra Enova, til utredning i prosjektet Norheimmarka – en grønn landsby
 • Tilrettelegging for kildesortering av avfall
 • Leveranse av elektriske sykler og sykkelparkering i Smedasundet prosjektet
 • Regionens største private anlegg for lading av elektriske i Smedasundet 1 prosjektet

Vår målsetting for kommende år er å opprettholde posisjonen som regionens ledende leverandør av grønne boliger. Foruten de konkrete tiltakene vi allerede har gjort, undersøker vi stadig nye innovasjoner og ideer for å finne nye klimavennlige løsninger.

Det interne arbeidet evalueres jevnlig. Byggene og byggeprosessen følges opp løpende gjennom interne og eksterne kontroller. Selskapets rutiner og styringssystemer på dette området anses som gode, og videreføres uten endringer.

Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Bærekraftsmål 8 handler om å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

Omtrent halvparten av verdens befolkning tjener så dårlig at ikke de kan leve av lønnen sin. Å skape arbeidsplasser av god kvalitet er en stor utfordring for alle land fram mot 2030.

For å utrydde fattigdom og bekjempe ulikhet i verden må alle ha arbeid. For at det skal kunne skje må vi skape en rettferdig økonomisk vekst og nye arbeidsplasser. Det betyr at vi må inkludere de unge i arbeidsmarkedet, sørge for fast og trygt arbeidsliv, legge til rette å få flere kvinner i arbeid og redusere uformelt og svart arbeid. I vår bransje anser vi de følgende delmål som mest aktuelle og som vi har valgt å fokusere på:

 • Innen 2030 oppnå full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle kvinner og menn, inkludert ungdom og personer med nedsatt funksjonsevne, og oppnå lik lønn for likt arbeid.
 • Innen 2020 betydelig redusere andelen unge som verken er i arbeid, under utdanning eller opplæring.
 • Beskytte arbeiderrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere, inkludert arbeidsinnvandrere og særlig kvinnelige innvandrere, og arbeidstakere i et usikkert arbeidsforhold.

Konsernet har p.t. nesten jevn kjønnsfordeling på hovedkontoret. Til enhver tid har vi, i samarbeid med NAV, flere unge inne i virksomheten på arbeidsopplæring. Vi opplever at flere av dem fortsetter i bedriften, eller fortsetter i gode nye jobber etter endt opplæring.

I vår byggevirksomhet benytter vi oss av arbeidsinnvandrere/innleid personell, hovedsaklig fra Litauen. Det gleder oss stort å se at veldig mange av dem nå har flyttet permanent til Norge.

Bærekraftsmål nummer 8 er tett knyttet til den nye åpenhetsloven, som trådte i kraft 1. juli 2022.

Mål 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Samfunnet endres raskt. Når man utvikler eiendom og områder, er det en forutsetning at man forstår bedre hvilke faktorer som påvirker utviklingen. Dette til beste for utvikler, samfunn og den enkelte. Et viktig tema for en utvikler er bærekraft.

Bærekraftig samfunnsutvikling skal imøtekomme dagens brukerbehov uten å forringe mulighetene for kommende generasjoner til å få dekket sine, og ble første gang introdusert som begrep i forbindelse med Brundtland-kommisjonens avsluttende rapport publisert 1987.

Velbygd er godt i gang med en omfattende områdeplan like utenfor Leirvik sentrum på Stord. Planen omfatter ca. 350 boligenheter. I utformingen av denne planen har prosjektets arkitekter spesielt hatt bærekraftig stedsutvikling som førende premiss.

I planarbeidet er det jobbet med et boligkonsept som vi har valt å kalle «et moderne klyngetun», der en planlegger boområder for fellesskapet. Konseptet tar utgangspunkt i den måten en bodde på i Norge på 1800-tallet, i fellestun/klyngetun. Fellesfunksjoner var samlet i tette bygningstrukturer, der klyngetunet var det norske svaret på den europeiske landsbyen. Hverdagslivet var i stor grad preget av en kultur for deling.

Vi ser behov for en annen måte å bo på, med bakgrunn i pågående samfunnstrender knyttet til:

 • Stadig flere bor alene – både unge og eldre. I Norge bor omlag 35 % av de over 67 år alene. Delen eldre over 70 år vil dobles innen 2040
 • Familiesammensetningen endrer seg, og sosialiseringen som tidligere skjedde med kjernefamilien, vil for mange som bor alene skje på en annen måte i dag og fremover
 • Egne barn som omsorgsressurs for eldre er mindre stedbundet enn tidligere – de bor i større grad andre steder enn sine foreldre
 • Foreldregenerasjonen (55+) holder seg friske lenger, og har et ønske om å nytte fritiden til annet enn hus/hage
 • Holdningsendringer knyttet til delingskultur, miljø og bærekraft (eie vs. dele)

Samfunnstrendene viser tegn på at vi er på vei tilbake til en ny kultur for deling. Mange funksjoner har fått utvidet muligheter for dette via mange nyvinninger innen teknologi. Et boligtilbud som svarer bedre på kommende livssituasjoner og behov, vil også være samfunnsøkonomisk lønnsomt, og er noe en mangler i dag, slik vi ser det.

Boligkonseptet «et moderne klyngetun» har en grunntanke om at en skal planlegge med et fokus på fellesskap, felles løsninger med gode møteplasser for beboerne. Konseptet kan inneholde ulike typologier, alt etter hvilke behov, eller målgrupper en sikter mot.

Viktige element er universelt utformede boenheter, private boenheter med tilhørende fellesareal og felles fasiliteter, som er tilrettelagt slik at hver enkelt kan delta aktivt på egne premiss, eksempelvis deling av felles redskaper, lokaler og tjenester.

Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Boligbygging har historisk stått for betydelige klimagassutslipp, både når nye områder utvikles og bygg skal driftes. Utvikling av gode boliger er selve kjernen i Velbygd sin virksomhet og det er avgjørende at både løsningene som utvikles, materialene som benyttes og byggeprosessen i seg selv, bidrar til våre mål om bærekraftig utvikling.

Design og materialvalg i byggeprosjekter påvirker både inneklima, mengden av miljøgifter, ressursbruk og avfall. Materialer er også en av de største kildene til Velbygd sitt indirekte klimagassutslipp, da over 50 prosent av klimagassutslippene i et bygg sitt livsløp skjer ved produksjon og transport av materialer til bygget.

Det er derfor viktig å gjøre gode materialvalg med tanke på levetid, herunder forhold til robusthet for endrede værforhold. I våre boligprosjekter søker vi å benytte bygnings produkter uten innhold av helse- og miljøfarlige stoffer. Vi stiller dessuten krav til at materialer som benyttes er i tråd med nasjonale og internasjonale standarder og krav. Når eldre bygg skal rives, eller tomter skal opparbeides, kartlegger vi muligheter for gjenbruk for å redusere materialforbruk og omfang av avfallsdeponering.

Konkret fokuserer konsernet på følgende nøkkelpunkter:

 • Kjøpe bygningsprodukter uten innhold av helse- og miljøfarlige stoffer
 • Utarbeide planer for hvordan materialene kan demonteres og gjenbrukes ved ombygging eller rivning, samt tilstrebe å finne løsninger og materialer som gir minst mulig avfall
 • Prioritere produkter som har lave klimagassutslipp, dokumentert gjennom Environmental Product Declaration – EPD